Regulamin

REGULAMIN Coton Fit&Beauty Beata Kotowicz – dalej także KLUB

 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Klubu sportowego jest Coton Fit&Beauty z siedzibą w Brzegu, ul. Błonie 4.
 2. Użytkownikami Klubu mogą być pełnoletnie osoby, jak również osoby, które ukończyły 14 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, posiadające opłacone i ważne członkostwo, to jest: karnet i/lub wejściówkę jednorazową – dalej także „klubowicz”, „użytkownik”, „ćwiczący”. Dokument uprawniający do korzystania wraz z warunkami stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Osoby poniżej 14 roku życia w ćwiczeniach na terenie klubu może uczestniczyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas treningu, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia. Wyjątkiem w tym przypadku są zajęcia zorganizowane pod opieką trenera/instruktora.
 4. Klub, a także jego Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.
 5. Klient korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.
 6. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Wybór członkostwa i jej warunków Klubowicz potwierdza własnoręcznym podpisem przy odbiorze karty.
 8. Klubowicz nie może – bez zgody Klubu – nikomu udostępniać swojej Karty ani zezwalać na jej użycie osobom trzecim pod rygorem utraty praw z niej wynikających. Na żądanie pracownika Klubu, Klient zobowiązany jest do udokumentowania faktu, iż jest on właścicielem karnetu. Karta traci ważność po terminie jej ważności niezależnie od jej wykorzystania bądź nie wykorzystania bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.
 9. Klubowicz niezwłocznie informuje Klub o zagubieniu lub zniszczeniu dokumentu uprawniającego do korzystania z siłowni. Wydanie nowego dokumentu, nastąpi niezwłocznie. Jeżeli wydanie dokumentu nowego jest następstwem przyczyny leżącej po stronie Klubowicza, zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w Klubie.
 10. Klub dopuszcza prawo zawieszenia biegu ważności członkostwa z przyczyn losowych leżących po stronie tak Klubu jak i Klubowicza, pod warunkiem poinformowania drugiej strony niezwłocznie o zaistnieniu takiej okoliczności. Umowy zawarte na minimum 12 miesięcy obejmują zamrożenie członkostwa, tj. wydłużenie karnetu o długość trwania przerwy, realizując płatność w planowanym terminie, na maksymalny okres 2 miesięcy. Zamrożenie w przypadku umowy długoterminowej nie wymaga podawania przyczyny.
 11. Na terenie Klubu zabrania się przebywania osób po spożyciu alkoholu, naruszających spokój i porządek, a także stwarzających niebezpieczeństwo dla osób i mienia oraz nie słuchających się poleceniom instruktora i obsługi Klubu.
 12. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,
  2. palenia tytoniu,
  3. handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek,
  4. wprowadzania i przechowywania zwierząt,
  5. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych, broni,
  6. prowadzenia jakiejkolwiek działalności przez podmioty niezwiązane z Coton Fit&Beauty bez zgody właściciela, w tym w szczególności treningów personalnych.
 13. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, będą wyproszone z siłowni.
 14. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Przedmioty wartościowe Klubowicz wnosi na własną odpowiedzialność.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie czy utratę wartości przedmiotów przyniesionych przez Klubowicza.
 17. Bieżące informacje i ogłoszenia dotyczące Klubu umieszczane na stronie www.cotonfit.pl i/ lub w mediach społecznościowych.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu, informując wcześniej o tym fakcie na stronie www.cotonfit.pl
 1. Klubowicz akceptuje zgodę na udostępnienie klubowi takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, PESEL w celu poprawnej weryfikacji, a klub zobowiązuje się nie udostępniać tych danych dalej.
 2. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość braku dostępu do pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom.
 3. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni.
 4. Przed skorzystaniem z Klubu i urządzeń Klubowicz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach.
 1. Warunki przebywania na terenie Klubu i korzystania ze sprzętu
 1. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie przez posiadaczy ważnego abonamentu, karnetu lub opłaconego wejścia. Osoby korzystające z pomieszczeń klubu powinny wydelegować się na recepcji w klubie – w celu weryfikacji ważności karnetu lub zakupu wejścia.
 2. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące.
 3. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 4. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu.
 5. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 6. Klubowicz wykonujący ćwiczenia z Trenerem Personalnym lub Klubowicz biorący udział w zajęciach grupowych jest zobowiązany do poinformowania Trenera lub prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach.
 7. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 8. Obowiązkiem ćwiczących jest posiadanie i korzystanie podczas ćwiczeń z ręcznika.
 9. Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.
 10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 11. Obowiązkiem ćwiczących przed przystąpieniem do ćwiczeń, ale także przed korzystaniem ze sprzętu jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi aktualnie ćwiczący.
 12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 13. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
 15. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 16. Zabrania się zajmowania stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 17. Klientom zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych tj.: wentylatory, klimatyzatory, sprzęt radiowo-telewizyjny (audio) itp.
 18. Klient po każdym zakończonym ćwiczeniu zobowiązany jest odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 19. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 20. Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy, gwałtownego opuszczania ciężarów, nie wolno kłaść hantli, sztang i innych urządzeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 21. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.
 22. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć sztangi, gryfy, hantle na stojaki.
 23. Po zakończeniu ćwiczeń na sprzęcie, sprzęt należy wytrzeć płynem dezynfekującym dostępnym na sali.
 24. Ze względu na higienę, Klubowicze korzystający z natrysków powinni używać ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).
 25. Klubowicz nie może korzystać z obiektu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
 26. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 27. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, posiadającym rezerwację na dane zajęcia, w dalszej kolejności osobom posiadającym karnet członkowski i kończąc na osobach przybyłych na jednorazowe wejście. Rezerwacji można dokonać osobiście w klubie lub telefonicznie. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa do 2 godzin przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć. Po tym czasie nieobecność na zarezerwowanych zajęciach skutkuje skróceniem ważności karnetu o 1 dzień (dotyczy karnetów miesięcznych open oraz karnetów rocznych).
 28. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia danych zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów.
 29. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa niż 5 osób.
 30. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim i okresach świątecznych.
 31. Klub zastrzega sobie prawo prowadzenia treningów personalnych tylko i wyłącznie przez pracowników lub współpracowników Klubu. Za prowadzenie treningów personalnych bez wcześniejszej zgody właściciela klubu grozi natychmiastowe wyproszenie z klubu wraz z automatycznym zakończeniem członkostwa.
 1. Warunki płatności
 1. Cennik usług i świadczeń oferty Klubu stanowi odrębny dokument, będący załącznikiem do regulaminu.
 2. Abonament zobowiązuje jego nabywcę – Klubowicza do dokonywania opłat za jego wykup maksymalnie do 10–go każdego miesiąca, w sposób ustalony przy wyborze karnetu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nieterminowości w opłaceniu abonamentu.
 4. Nieopłacenie abonamentu w terminie wskazanym w pkt III.2. stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.
 5. Nabywca abonamentu zobowiązuje się do wyrównania start i pokrycia szkody wyrządzonej wskutek niewykonania warunków umowy. Warunki rezygnacji zawarte są w regulaminie umowy wybranego karnetu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Za wyrządzone przez Klubowicza szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe na skutek zachowania się Klubowicza, np.: nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia pomieszczeń, urządzeń, przedmiotów, etc. odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów również ich prawni opiekunowie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Osoby ćwiczące ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia i powstałe szkody na terenie siłowni.
 2. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 3. W przypadku odnotowania przez Personel Klubu lub zgłoszenia przez innych Klubowiczów zachowań Klubowicza, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo do nieodpłatnego odebrania dokumentu uprawniającego do korzystania z Klubu.
 4. Klub jest uprawniony do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klubowicza, na co ten wyraża zgodę bez dodatkowego uzyskiwania jego zgody, co następuje nieodpłatnie.
 5. Klub ma prawo do zamykania wybranych obiektów w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. W sytuacji, gdy godziny otwarcia Klubu ulegną zmianom, Klub poinformuje o tym Klubowiczów w miarę możliwości z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.cotonfit.pl.
 7. Coton Fit&Beauty zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.cotonfit.pl oraz w Klubie. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przez Klubowicza przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

COTON FIT&BEAUTY

Beata Kotowicz

KONTAKT

881 683 444
ul. Błonie 4, Brzeg biuro@cotonfit.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
700 - 2200
sobota / niedziela:
800 - 1600